Úvod

 Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci urobením záväzné objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho - firmy - Brydex s.r.o. a jej internetového obchodu EPPS.sk a jeho zákazníkov - kupujúcich.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Brydex s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Brydex s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na webových stránkach EPPS.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Firma - Brydex s.r.o. a jej internetový obchod EPPS.sk, ďalej uvádzaná ako "predávajúci", sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadením platným na území Slovenskej republiky.

III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad alebo predajňa predávajúceho, kde predávajúci odovzdá tovar dopravcovi - prepravnej firme.

IV. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim a to väčšinou telefonicky.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napríklad emailom alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objenávky v prípade chyby pri typizáciu ceny.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkach EPPS.sk sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výrazné inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V prípade, ak kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovým prevodom).

VI. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej včasné vybavenie. V prípade, že tovar je na sklade, tak ho predávajúci vyexpeduje - predá dopravcovi ihneď nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom alebo ho nebude možné dopravcovi predať do piatich pracovných dní od prijatia objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania inom alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasení kupujúceho.

VII. Dopravné podmienky Slovenská republika

Možnosti spôsobov doručenia zásielky v Slovenskej republike a ich ceny:

Slovenská pošta - zdarma pri odbere nad 6 000 CZK(cca 250 EUR) v ostatných prípadoch 179 CZK(cca 7,45 EUR).
UPS - prepravná služba - zdarma pri odbere nad 5 000 CZK(cca 208 EUR) v ostatných prípadoch 149 CZK(cca 5,96 EUR).

 

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru v Slovenskej republike a ich ceny:

a) dobierkou zdarma pri odbere tovaru za viac než 3 000 CZK(cca 120 EUR) v ostatných prípadoch 40 CZK(cca 1.6 EUR)
b) prevodom z účtu na náš účet v Raiffeisen Bank oproti zálohovej faktúre vždy zadarmo

Dodacia lehota je do dvoch pracovných dní od odovzdania tovaru prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia balíku alebo konštatovanie iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky aiv prípadoch už vyššie spomínaných sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je potom priložená v balíku.

Ceny v eurách sa určujú podľa aktuálneho denného kurzu a ich aktuálny presná výška u jednotlivých typov dopravy a platby je vždy zobrazená v pokladni internetového obchodu.

VIII. Záruka

Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu 24 mesiacov. Ak nie je v on - line katalógu na webových stránkach EPPS.sk uvedené pri danom produkte inak, je záručná doba na produkty všetkých značiek 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, ohňom či vodou. Záruka sa nevzťahuje na výrobky mechanicky poškodené.

Miestom uplatnenia reklamácie je predajné miesto predávajúceho - Brydex s.r.o., Květinová 1254, Pohořelice, 691 23 , Česká republika, Tel: +420 739 715 309

Kupujúci má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Vznik nároku predpokladá, že právo zo zodpovednosti za vady bolo uplatnené riadne (platne, včas au správneho orgánu) a dôvodne. V prípade oprávnenej reklamácie, kedy zároveň kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u samotného predajcu, dopraví predávajúci tovar ku kupujúcemu na vlastné náklady prepravnou firmou.

K reklamovanému tovaru je odporúčané priložiť kópiu dokladu o nákupe, podrobný popis závady a kontaktné údaje zákazníka (hlavne spiatočná adresa a tel.číslo). Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený, spolu so všetkým príslušenstvom a to tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k poškodeniu.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne sa opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby brániace jeho riadnemu použitie,
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne inak. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov nutných k tomuto odstúpenie.

IX. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy

Nad rámec ustanovenia §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. rúže, krémy, štetce na líčenie, šampóny, kondicionéry a pod.).

X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente urobenie a odoslanie objednávky.

Odoslanú objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262, odseku 1 Obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovením § 409 a nasledujúcim.

XI. Reklamácie poškodenej zásielky

Pri prevzatí zásielky skontrolujte, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Ak príjemca zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), môže zásielku odmietnuť. Pri prevzatí nekontrolujte obsah zásielky a nevyžadujte si účasť posádky vozidla. Ak príjemca zásielky zistí skrytú vadu, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu zasielateľovi, a to najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená a vyžiadať si spísanie Zápisu o škode.

XII. Ochrana osobných údajov

a) Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto sekcii správcovi a spracovateľovi údajov - spoločnosti Andrea Haraštová so sídlom Malešovice 152, 664 65 Malešovice, Česká republika. Poskytnutím uvedených údajov zároveň záujemca udeľuje správcovi údajov na dobu neurčitú svoj výslovný súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, na spracovanie týchto údajov vo vyššie uvedenom rozsahu za účelom ich spracovania, pre plnenie zákonných povinností správcu, pre archivačné a analytické účely správca, okrem iného potom pre hodnotenie kvality služieb a spokojnosti klientov, a pre optimalizáciu poskytovania a obsahu služieb, apod a pre marketingové obchodné účely správcu.

b) Poskytnuté údaje môžu byť sprístupnené len subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov a za podmienok stanovených týmito predpismi , ako štátnym orgánom, súdom, súdnym exekútorom, apod,

c) Ak subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom alebo s právami subjektu údajov, je subjekt údajov oprávnený domáhať sa svojich práv a nápravy podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Nákupný poriadok je platný od 1. septembra 2010.

Prevádzkovateľ

Brydex s.r.o.

IČ: 08697876

info@epps.cz

Kontakty

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.